Chính sách cookie này áp dụng cho trang web www.vestdep.net và ứng dụng (sau được gọi là "Trang web") được vận hành bởi hoặc thay mặt cho HỘ KINH DOANH VEST ĐẸP. Nó đặt ra việc sử dụng cookies và các công nghệ tương tự khác trên trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng cookies là tiêu chuẩn trên Internet. Mặc dù hầu hết các trình duyệt Web tự động chấp nhận cookies, quyết định chấp nhận hay không là của bạn. Bạn có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối cookies. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để ngăn việc nhận cookies hoặc cung cấp thông báo mỗi khi cookies được gửi cho bạn.

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách Cookies này. Nếu bạn không đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies theo cách này, bạn nên từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của bạn hoặc không sử dụng Trang web của chúng tôi. Cách cài đặt trình duyệt phổ biến nhất sẽ được giải thích bên dưới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn chọn cài đặt như vậy, bạn có thể không truy cập được toàn bộ các chức năng của trang web của chúng tôi.